Facebook
Przychodnia Rogowscy


aktualności

 Narodowy Fundusz Zdrowia Gdańsk

04.11.2019Powiat Tczewski wraz z Partnerem – Przychodnia Rogowscy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Projekt "STOP CUKRZYCY - program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego"
 

Grupa docelowa: Osoby w wieku aktywności zawodowej, będące w grupie podwyższonego ryzyka, tj. osoby w wieku 35-64 lat - 1 167 osób.
 
Cel szczegółowy wg RPO WP 2014-2020: Zwiększony udział mieszkańców w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotna barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej.
 
Projekt obejmuje obszar miasta Tczew oraz gminy wiejskiej Tczew i jest zgodny z przedsięwzięciem mechanizmu ZIT, przyjętym dla województwa pomorskiego pod nazwą „Regionalny program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2” (RPPZ).
 
Projekt odpowiada na następujące problemy występujące wśród mieszkańców tj.:
- wysokie wskaźniki zachorowalności na cukrzycę typu 2,
- niezdrowy styl życia,
- niska dostępność i jakość programów profilaktycznych dotyczących cukrzycy typu 2.
 
Projekt polega na przeprowadzeniu procesu populacyjnej interwencji zdrowotnej celem zmniejszenia zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców. Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej w wieku 35-64 lata. Projekt zrealizowany zostanie w kilku wzajemnie powiązanych etapach, w tym m.in. polegać będzie na:
- kwalifikacji osób obciążonych ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2 (wstępna ocena kryteriów włączenia przy pomocy ankiety FINDRISK) do działań edukacyjnych,
- prowadzeniu badań OGTT służących identyfikacji osób z cukrzycą, stanem przedcukrzycowym oraz celem weryfikacji skuteczności interwencji zdrowotnej,
- przeprowadzeniu programu edukacyjnego w formie złożonego procesu interwencji medyczno-behawioralno-edukacyjnych realizowanych przez interdyscyplinarny zespół specjalistów, również w formie elektronicznej.
 
Zaplanowane działania:
1. Kampania edukacyjna: 
- przygotowanie materiałów edukacyjnych dla pacjentów, w których znajdują się: 1) wskazówki dotyczące interwencji dla pacjentów, u których zdiagnozowano stan przedcukrzycowy, 2) opisy projektowych procedur interwencyjnych, 3) ankieta FINDRISK z instrukcją jej wypełniania,
- prowadzenie Punktu Informacji Diabetologicznej: Przez cały okres projektu otwarty będzie punkt interwencji diabetologicznej, w którym pacjent uzyska podstawowe informacje o możliwościach zapobiegania cukrzycy, a także pomoc przy wypełnianiu ankiety FINDRISK (10 555 osób). Osoba prowadząca punkt będzie także rejestrować pacjentów i prowadzić ich ewidencję.
2. Kwalifikacja do projektu:
- badania OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) wstępne, czyli doustny test obciążenia glukozą: Badanie krzywej cukrzycowej, które zostanie wykonane u 1167 osób. W trakcie badania uczestnik uzyskuje świadczenie OGTT, w tym wynik badania i informację o dalszym wsparciu,
- badania pielęgniarskie wstępne obejmujące pomiary antropometryczne, założenie Karty Pacjenta, umówienie na pierwsze warsztaty grupowe.
3. Program edukacyjny: (200 osób)
- konsultacje indywidualne: 3 wizyty indywidualne dla każdego uczestnika dot. analizy zachowań żywieniowych i obejmujących wykonanie pomiarów antropometrycznych,
 - szkolenia grupowe wstępne i kończące zawierać będą informację o cukrzycy typu 2, jej przebiegu, sposobie zapobiegania, informacje o diecie, roli wysiłku fizycznego oraz o motywacji do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie.
4. Ocena efektów projektu:
- badania OGTT końcowe (200 osób) po upływie 12 miesięcy od pierwszego badania OGTT oraz badania pielęgniarskie końcowe - ocena wyniku badania OGTT. Wśród uczestników wykonane zostaną pomiary parametrów antropometrycznych (ciężar ciała, BMI, WHR) i porównanie ich z wynikami pomiarów z przed roku.
 
Wartość projektu ogółem: 522 325,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 496 208,75
 
Okres realizacji projektu: 29.03.2019r. – 30.11.2023r.
 
Lider: Powiat Tczewski, Partner: Przychodnia Rogowscy
[Archiwum ogłoszeń]
Przychodnia Rogowscy

Copyrights © 2024 Przychodnia Rogowscy